Boost logo

Boost :

From: dpxguard-boost_at_[hidden]
Date: 2008-07-04 12:31:30


Jim Xochellis wrote: > > I have written in my free time the "single_pass_search" C++ template function, which performs generic sequence searching similarly to the std::search STL algorithm. The most important quality of single_pass_search and its main advantage over std::search > > is its capability to search for a sub-sequence in a search-range that is accessed through a pair of single-pass (input) iterators, while std::search requires that the search-range must be accessed via forward iterators at least. Mathias Gaunard wrote: > I guess it could be interesting to overload std::search to work with > input iterators too. > There is no need to give it a different name. Unfortunately, I cannot think of a way to "overload" std::search to work with input iterators, without changing its behavior significantly. Please see the section "Oddities and drawbacks" of the Home/Algorithms/single_pass_search/single_pass_search.html documentation file in the "Boost File Vault", for more details. Best regards, Jim Xochellis ___________________________________________________________ ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!; ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr


Boost list run by bdawes at acm.org, gregod at cs.rpi.edu, cpdaniel at pacbell.net, john at johnmaddock.co.uk